Privacy Statement

Coram International B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “Coram”), handelend onder de namen: ‘Coram’, ‘Coram Group’, ‘Tiger’, ‘Geesa’, ‘Sealskin’ en ‘Impey’ verwerkt in het kader van zijn bedrijfsvoering persoonsgegevens. Coram doet dit met grootste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van privacy. In deze privacyverklaring willen wij je graag informeren over welke gegevens door ons worden verwerkt, hoe wij dat doen en waarom wij deze verwerken.     

1.            Wat zijn onze contactgegevens?
Bezoekadres: Hogeweg 87-93
Postcode: 5301 LK
Plaats: Zaltbommel (Nederland)
E-mail: info@coram.eu
Telefoon: +31 (0)40 – 2809 804

2.            Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Dit is informatie die over iemand gaat, ofwel naar een persoon te herleiden is. Voor deze informatie wordt ook wel de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt. Binnen Coram verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige contactgegevens
 • IP-adres
 • Financiële- en bankgegevens
 • Identiteitsbewijs, pasfoto en BSN-nummer
 • Curriculum vitae
 • Geboortedatum- en plaats
 • Details van uw bezoek aan onze website(s), internetbrowser en apparaat type
 • Correspondentie
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de hieronder genoemde doeleinden
3.            Welke doeleinden en grondslagen hebben wij voor het verwerken van persoonsgegevens?
De verwerking van persoonsgegevens vindt bij Coram hoofdzakelijk plaats op grond van de navolgende doeleinden:

Leveren van onze producten en diensten
Waaronder begrepen de facturering, eventuele terugroepacties en de retournering van geleverde producten. Persoonsgegevens die worden verzameld voor dit doeleinde zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met betrokkenen. Daarnaast zijn wij op grond van fiscale wet- en regelgeving verplicht om bepaalde gegevens te bewaren.

Onderhouden en uitbreiden van (zakelijke) contacten   
Denk hierbij aan het aanleggen en beheren van een klantenbestand, bijhouden van bezoekerslijsten op vakbeurzen, het versturen van elektronische en/of papieren marketing met betrekking tot onze diensten, het verrichten van een klantenonderzoek of  het informeren van klanten na aankoop over soortgelijke, eigen producten of diensten. Indien je geen elektronische en/of papieren marketing van ons wenst te ontvangen, kun je te allen tijde de gegeven toestemming intrekken of hiertegen bezwaar maken.

Werven en selecteren van nieuwe werknemers
Om sollicitaties in behandeling te kunnen nemen, vragen wij je bepaalde informatie (zoals naam, contactgegevens, CV en motivatiebrief) aan ons te verstrekken. Hiermee geef je ons toestemming tot het verwerken van deze persoonsgegevens. Wanneer je deze gegevens niet (volledig) aanlevert, dan zal je niet tot de procedure worden toegelaten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd om tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst over te kunnen gaan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om een social media- en internet check te doen. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over sollicitanten kan worden opgezocht. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Eventuele referenties worden enkel met toestemming opgevraagd.

Tonen van gepersonaliseerde content op (onze) websites
Zo zorgen wij dat onze websites, maar ook die van derden, worden voorzien van content die is afgestemd op jouw persoonlijke interesses. Verder gebruiken wij gegevens voor de statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Zie voor meer informatie omtrent cookies punt 6 van deze privacyverklaring.
Wij mogen persoonsgegevens enkel verwerken indien daarvoor ook een rechtsgrond is aan te wijzen. De in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens worden altijd verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • de door jou verleende toestemming;
 • een verplichting op grond van de wet;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de kans op onrechtmatige verwerking van de verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk te verkleinen. Persoonsgegevens worden niet verwerkt ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4.            Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens mogelijk met andere partijen delen. Wij doen dit enkel op grond van de in deze privacyverklaring genoemde grondslagen. Vanzelfsprekend delen wij met derde partijen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Persoonsgegevens kunnen mogelijk buiten de Europees Economische Ruimte worden verwerkt. Wij zijn bekend met het Schrems II-arrest van het Europese Hof van Justitie en streven ernaar enkel gegevens te delen met partijen buiten de EER die voldoen aan de waarborgen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.           

5.            Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Coram tenminste één jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaarverplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. Zodra de (wettelijke) bewaartermijn van persoonsgegevens zijn verstreken, de verwerking daarvan niet langer noodzakelijk is of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van de persoonsgegevens, zullen wij deze zo spoedig mogelijk anonimiseren of verwijderen. Dit geldt eveneens voor de gevallen waarin je de toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ingetrokken.
Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Coram, dan bewaart Coram jouw persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen vier weken daarna. Indien je ons toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, worden deze tot maximaal één jaar na de toestemming bewaard.     

6.            Welke cookies plaatsen wij op onze websites?
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om jou een persoonlijke ervaring te kunnen bieden op onze website(s). Cookies zorgen ervoor dat wij onze website(s) kunnen laten functioneren, analyseren en verbeteren.        
        
Wat zijn cookies?            
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. In deze cookies worden gegevens verwerkt omtrent je bezoek aan onze website(s). In sommige gevallen kunnen door het plaatsen van cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, vragen wij bij je eerste bezoek aan onze website(s) welke cookies wij mogen plaatsen.

Welke soorten cookies plaatsen wij?
We maken onderscheid tussen drie soorten cookies: functionele, analyserende en marketing cookies. Op onze website(s) worden altijd functionele geplaatst. Functionele cookies zijn essentieel voor het goed laten functioneren van alle onderdelen van onze website(s). Denk bijvoorbeeld aan de social media buttons, waardoor je informatie die afkomstig is van onze website op social media kunt delen.
Indien je ons daarvoor toestemming geeft, plaatsen wij analyserende om gegevens te verzamelen over hoe onze website(s) worden gebruikt. Analyserende cookies worden veelal geplaatst door derde partijen, zoals Hotjar of Google Analytics. De hieruit afkomstige informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren. Voor het plaatsen van marketingcookies vragen wij eveneens jouw toestemming. Deze cookies maken het mogelijk dat wij en derde partijen een profiel van onze websitebezoekers kunnen samenstellen. Hiermee kunnen wij, maar ook derden, gepersonaliseerde advertenties en content tonen op de websites die jij bezoekt.

Kan ik mijn cookie instellingen wijzigen?
Je kunt je browser dusdanig instellen dat geen enkele cookies meer worden opgeslagen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de functionaliteit en toegankelijkheid van sommige websites. Wij vragen bij je eerste bezoek aan onze website(s) of je toestemming wilt geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt deze toestemming op ieder moment hieronder wijzigen of intrekken.

Kilk hier voor een overzicht van alle cookies die wij plaatsen en om eventueel je cookie instellingen te wijzigen.

7.            Welke rechten heb ik?
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te laten overdragen, te corrigeren of eventueel te laten verwijderen. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen indien:
 • je een daartoe strekkend verzoek hebt gedaan;
 • je de aan ons gegeven toestemming hebt ingetrokken;
 • de bewaartermijnen zijn verstreken;
 • indien er geen gegronde redenen bestaan om jouw persoonsgegevens nog langer te verwerken.
Je kunt een verzoek met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens richten aan: privacy@coram.eu, of ons postadres Hogeweg 87-93, 5301 LK te Zaltbommel. Alvorens wij jouw verzoek in behandeling kunnen nemen, zullen wij eerst je identiteit moeten vaststellen. Derhalve ontvangen wij graag een kopie van je identiteitsbewijs, waarbij pasfoto en BSN-nummer zijn doorgestreept. Klik hier voor meer instructies inzake het maken van een zogenoemde ‘veilige kopie’.
Je ontvangt van ons binnen 1 maand een reactie op het aanpassings- of verwijderingsverzoek. In sommige gevallen zullen wij jouw verzoek moeten afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien wij jouw gegevens moeten verwerken op grond van een wettelijke verplichting of bij de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben.
Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.            

8.            Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?
Vragen met betrekking tot ons privacybeleid, deze verklaring of eventuele verzoeken omtrent het verwijderen, aanvullen of verbeteren van persoonsgegevens, kun je per e-mail richten tot privacy@coram.eu. Je kunt ons ook schriftelijk contacteren, ter attentie van Coram Privacy, postadres: Hogeweg 87-93, 5301 LK te Zaltbommel.         

9.            Wanneer is deze verklaring voor het laatst gewijzigd?
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 oktober 2020. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op een later moment aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen op deze website worden gepubliceerd.