Disclaimer

Op het gebruik van de website www.tiger.nl zijn er verschillende gebruiksvoorwaarden van toepassing, deze worden hieronder toegelicht. Wanneer u gebruikt maakt van www.tiger.nl, wordt er vanuit gegaan dat u kennis heeft genomen van de gebruiksvoorwaarden.

Gegevens

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

E-mails
Tiger Nederland kan niet garanderen dat toegestuurde e-mails (tijdig) worden ontvangen en/of gelezen, omdat het tijdig ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. door zonder encrpytie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Tiger Nederland contact op te nemen, accepteert u dat risico.

Links naar andere sites
In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Tiger behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Tiger. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.